Komplement, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • C1q
  • C3
  • C3d
  • C4
Rapportnamn: Beställs som P-Komplement. Besvaras med ingående analyser, se Remiss.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt komplementaktivering via den klassiska eller alternativa vägen.
Bestämning av C1q, C4, C3 och C3d utförs vid utredning av inflammatoriska systemsjukdomar som t.ex. SLE, glomerulonefriter och andra tillstånd med komplementaktivering.

Tilläggsinformation

Komplementaktivering är den vanligaste orsaken till låga halter av C3 och C4. Ärftlig C3-,C1q- eller C4-brist är sällsynt.

Kombinationen av låga halter av C3, C4 och ibland C1q samt förhöjt C3d tyder på komplementaktivering via den klassiska vägen och förekommer vid immunkomplexsjukdomar som SLE.

Ökad syntes av C3 och C4 ses vid inflammationer, vilket kan normalisera och även förhöja nivåerna av C3 och C4. I sådana fall kan ökning av C3d indikera komplementaktivering.

Låg C3-halt i kombination med normal halt av C4 och C1q och förhöjt eller normalt C3d talar för aktivering via den alternativa vägen, vilken förekommer vid akut poststreptokockglomerulonefrit eller vid membranoproliferativ glomerulonefrit.​
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Följande analyser ingår: P-Komplement C1q, P-Komplement C3, P-Komplement C3d, P-Komplement C4

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 3 timmar.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur 3 timmar

Centrifugerat prov:

Centrifugera provet i 10 min i 2000G och för över plasma till ett rör utan tillsats.

  • Fryst, provet fryses omedelbart efter centrifugering
    OBS Infrysningstid och datum anges i beställningen eller på pappersremissen.
Referensintervall:
Enhet: g/L
​P-Komplement C3
​0,76-1,52
​P-Komplement C4
​0,13-0,32​

Enhet: mg/L
​P-Komplement C1q
​176-312
​P-Komplement C3d
​< 8


Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Bedömning av laboratorieläkare.