Insulin, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Insulin, fS-
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av oklar hypoglykemi med misstanke på insulinom och utredning av insulinresistens.

Höga faste-serumnivåer av insulin är vanliga vid insulinproducerande tumörer. Vid insulinom är ofta även mängden proinsulin förhöjd i plasma.

Lätt till måttligt förhöjda faste-nivåer kan ses vid diabetes typ II och andra sjukdomar som omfattas av det metabola syndromet. Faste-nivåer i den övre halvan av referensområdet indikerar insulinresistens. Graden av insulinresistens kan bedömas med hjälp av belastningar, där insulin- och glukosnivåerna registreras vid definierad tillförsel av glukos eller insulin. 

Låga eller omätbara serumnivåer är vanliga vid insulinberoende diabetes mellitus (typ I). Vid bedömning av eventuell kvarvarande insulinsekretion hos patienter med diabetes mellitus rekommenderas istället provtagning av C-peptid.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän
Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Fasteprov

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov:
  • Rumstemperatur, max 24 timmar
  • Kylt 2-8°​C, max 72 timmar
  • Fryst, vid längre än 72 timmars förvaring
Referensintervall:
Enhet: mIE/L 
2-25 

14-25 mIE/L indikerar insulinresistens. 
Felkällor: Hemolyskänsligt (> 0,5 g/L)
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen
Ackreditering:

Ja