Beta Trace Protein, S/Läck-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: BTP
Rapportnamn: Beställs som S/Läck-Beta Trace
Indikationer / kompletterande analyser:

Beta Trace Protein bildas i plexus choroideus i CNS och är näst albumin det protein som förekommer i högst koncentration i likvor. Koncentration är ca 35 ggr högre i likvor än i plasma och beta Trace kan därför användas som markör för att påvisa läckage av spinalvätska till andra kroppsvätskor, som exempelvis nässekret. Eftersom beta Trace ökar i serum vid minskande njurfunktion (GFR) måste serumhalten av beta Trace också mätas för att erhålla bästa möjliga bedömningsunderlag.

Analysen svaras med automatisk kommentar baserad på algoritm enligt Bernasconi et al [1]

Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss 


Provtagning:

Provtagning av läckagevätska och blodprov utförs av vårdgivaren/beställaren.

Läckagevätska:
Vid rikligt flöde samlas läckagevätskan i ett sterilt centrifugrör med skruvlock. Minst 100 µl läckagevätska.

Vid mindre flöde kan ett Salivetterör med blå propp (Sarstedt ref nr 51.1534.500) användas. För utförlig anvisning se "Tilläggsinformation"

Observera! Salivetterör (vit propp) ger falskt låga resultat och ska inte användas.

Blodprov:
Tas alltid samtidigt. Använd serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.

Tilläggsinformation

Vid provtagning med Salivetterör med blå kork (Sarstedt ref nr 51.1534.500)

 1. Avlägsna den blå proppen och ta ur uppsugningstussen. Tänk på att ha rena händer.
 2. Stoppa uppsugningstussen där vätskan ska samlas ifrån. Det tar normalt  minst ett par minuter. Kontrollera att uppsugningstussen är ordentligt blöt. 
 3. Stoppa tillbaka uppsugningstussen i salivetteröret.
 4. Återförslut ordentligt med den blå korken.
 5. Anteckna datum och klockslag för när provet togs på namnetiketten och på remissen.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Avskild läckagevätska

 • Kylt, max 2 dygn
 • Fryst, vid längre än två dygns förvaring

Centrifugrör/Salivettrör

Centrifugering

 • 10 min i 2000 G
 • Avlägsna insatsen med tussen från Salivettröret

​Blodprov

Ocentrifugerat prov

 • Rumstemperatur, max 1 timme 

Centrifugering

 • 10 min i 2000 G
 • Häll av till ett avhällningsrör utan tillsats
 • Märk röret med "Serum" och identitet/streckkod

Centrifugerat och avskilt prov

 • Kylt, max 2 dygn
 • Fryst, vid längre än två dygns förvaring
Referensintervall:

Enhet: mg/L

Läck-Beta Trace Prot (läckagevätska) < 0,70
S-Beta Trace Protein (serum) < 0,70
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Referenser

[1] Bernasconi et al. ”Retrospective validation of a β-trace protein interpretation algorithm for the diagnosis of cerebrospinal fluid leakage.” Clin Chem Lab Med. 2017 Mar 1;55(4):554-560, PMID: 27658153