Alkaliskt fosfatas, isoenzymer, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ALP (isoenzymer), S-
  • Fosfatas, alkaliskt, isoenzymer, S-
Rapportnamn: S-ALP, isoenzymer
Indikationer / kompletterande analyser:

Förhöjda ALP-nivåer av okänd genes. Elektroforetisk, semikvantitativ separation av lever-, skelett-, tarm- placenta- och gallvägs-ALP utförs. Hos vissa barn med kraftig ALP-stegring, s.k. benign alkalisk hyperfosfatasemi, ses ett typiskt isoenzymmönster
Anm. S-Alkaliskt fosfatas, placentatyp (PLAP) samt S-benspecifikt ALP (BLAP) finns som separata analyser.

Tilläggsinformation

​Analysen utförs inte om nivån av ALP  ligger inom referensintervallet.

Metod:
Elektrofores
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov:

  • Kylt: max 7 dygn

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Fryst: Vid förvaring/transport längre än 7 dygn
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:
Analys utförs i regel varannan vecka.
Ackreditering:

Nej

Kommentar:

​Hemolys stör bestämningsmetoden, varför prover med  alltför stark hemolys inte kan analyseras.