HLA antikroppsbestämning med flödessytometrisk metod, LABScreen

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Panelreaktiva antikroppar ( PRA, screening) HLA-antikroppar ( enskilda specificiteter, "Single")
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår i immunologisk utredning inför organtransplantation. Vidare utförs analysen regelbundet med serum från patienter som väntar på transplantation med nekronjure/pankreas.

Tilläggsinformation

HLA-antikroppar kan utvecklas efter blodtransfusion, graviditet och transplantation.

Om blodtransfusion ej kan undvikas bör man ge fryst eller dubbelfiltrerat blod för att minska risken för immunisering.

Patient som är uppsatt på transplantationsväntelista och som transfunderas ska analyseras på serum taget 3 veckor efter varje blodtransfusion.

Analys ska också utföras efter transplantektomi eller vid rejektionsfrågeställning.
Metod:
Luminex teknik
Remiss:
Beställning:
Analysen utförs efter överenskommelse med laboratoriet,
telefon 08-123 813 70.

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transplantationsimmunologi-Organtransplantation

Viktigt:
All begärd information om eventuell immunisering och behandling måste fyllas i för att analysen ska kunna utvärderas.
Provtagning:
Provet ska märkas med namn och personnummer.

Om patienten har dialysbehandling ska provet tas före dialys.

10 mL i rör utan tillsats, röd propp.
Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. Transport av provet kan ske i rumstemperatur.
Svarsrutiner:
Svar anges i procent med tolkning (positiv/negativ) eller med HLA antikropps-specificitet ( positiv/negativ).
Ackreditering:
Ja