HLA antikroppsscreening

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Lymfocytantikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:
Refraktäritet mot trombocyttransfusioner.
  1. Behandlande läkare tar 1-timmesprov.
  2. Vid utebliven TPK-stegring vid två tillfällen skickas prov till Transfusionsmedicin för utredning. 4 mL EDTA (lila propp). Remiss i TakeCare: Farm/Imm/Kem/Trans > Transfusion > Cytopeni/hemolys > Trombocytopeniutredning > Trombocytrefraktäritet inkl. HLA-ak screening.
  3. Blodprovet skickas till TRoLL, vg se adress under rubrik Förvaring/transport nedan.
  4.  När utredningen (HLA-antikroppsscreening samt vid behov sökning av lämpliga givare) är klar kontaktar läkare på blodcentralen behandlande läkare.
  5.  Efter avslutad utredning skriver behandlande läkare remiss med uppgift om uppskattat trombocytbehov (antal trombocytenheter per vecka samt hur länge). Skicka konsultationsremissen i TC till Aferes och Stamceller, Solna.

Om endast HLA-typning önskas kan detta beställas i TakeCare: Farm/Imm/Kem/Trans > Cellulära analyser och transplantation > HLA-typningar diagnostiska > HLA-typning trombocytrefraktäritet

Antikroppsscreening mot HLA antigen.
HLA-antikroppar kan utvecklas efter transfusion, graviditet eller efter transplantation.

Analysen ingår vid all trombocyt- eller granulocytantikroppsundersökning.

Tilläggsinformation

 

Metod:
Enzym-linked immunosorbent assay (ELISA)
Remiss:

Skrivs i TakeCare. Vid trombocytrefraktäritet vg se ovan.

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin
alternativt
Konsultremiss

Ange klinisk anamnes

Provtagning:

4 mL i EDTA-rör, lila propp.

Tilläggsinformation

Förvaring / transport:

Inga prov ska centrifugeras eller i övrigt beredas. Förvara proverna i rumstemperatur i väntan på transport.

Inom SLL lämnas prov till Transfusionsmedicin som ombesörjer transporten.
Från övriga landet skickas provet med lämplig transport. Provet ska vara laboratoriet tillhanda senast dagen efter provtagning.

Adress:
Trombocyt och leukocytlaboratoriet (TRoLL)
Transfusionsmedicin C2:58
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Svarsrutiner:

Preliminärsvar lämnas via telefon. Slutsvar ges inom en vecka och svaras elektroniskt i TakeCare (Immunologisvar) och som papperssvar till externa beställare.

Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Inför provtagning eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta laboratoriet under kontorstid, telefon 08-585 852 11