Genomisk (DNA) typning av erytrocytantigen

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
  • Typning av erytrocyter hos multitransfunderade och DAT-positiva patienter då serologisk typning inte är möjlig.
  • Typning inför kroniskt transfusionsbehov, särskilt vid sällsynta blodtyper.  
  • Misstanke om erytrocytantikroppar mot högfrekvent antigen.
  • Oklara resultat vid fenotypning.
  • Bekräfta homo/hetrozygoti av fenotyp
  • Reagens för fenotypning saknas.
  • Svagt RhD uttryck eller misstanke på RhD variant.
Analyspaket:
Rh (RHCE), Kell(KEL), Kidd(JK), Duffy(FY), MNS, Diego(DI), Dombrock(DO), Colton(CO), Cartwright(YT), Lutheran(LU), Landsteiner-Wiener(LW)
Metod:
PCR-SSP
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin
alternativt
Konsultremiss

Beställning via TakeCare, Övrig immunhematologisk analys, ange Genomisk typning
alternativt
Webbremiss
 
Remiss för utskrift.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Ange indikation. 

Provtagning:

Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkta med personnummer, namn och RID.

Prov från externa kunder ska vara märkt med personnummer och namn.

4 -7 mL i EDTA-rör, lila propp
Blodprovet kan skickas som post.

Prov skickas till:
Transfusionsmedicin C2:58
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 STOCKHOLM

Förvaring / transport:
Kylförvas i väntan på transport.
Svarsrutiner:
Svar ges inom två veckor.
Ackreditering:
Ja