Förenlighetsprövning, MG-test

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Serologisk förenlighetsprövning
  • Mottagare/Givare-test
  • MG-test
Indikationer / kompletterande analyser:

MG-test (Mottagare/Givare-test) utföres inför transfusion av erytrocyter/granulocyter till immuniserade patienter, dvs de som har antikroppar riktade mot ett eller flera erytrocytantigen.

Blodkomponenter väljes efter patientens erytrocytantikroppsbild och analysen utförs dygnet runt.

Tilläggsinformation

BK(S)-test (Blodgruppskontroll och antikroppsscreening) ingår vid MG-test.
BK(S)-testen är giltig i 4 dygn.

MG-test innebär att patientens plasma testas mot erytrocyter från varje enskild blodenhet före transfusion.
 

Erytrocytenheter kan MG-testas och reserveras under BKS-testens giltighetstid, 4 dygn.

Därefter måste ny analys utföras på nytt blodprov.

Metod:
Direkt och indirekt agglutination
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin

Ange önskat antal blodkomponenter samt tid och plats för leveransen.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Provtagning:

Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkt med personnummer, namn och RID.

Blodprov från vuxna patienter:
4 mL i EDTA-rör, lila propp. Röret bör vara välfyllt.

Blodprov från barn:
>4 månader, 1 mL i EDTA-rör, lila propp. Minsta mängd 300 μL.

Vid blodbeställning till barn <4 månader analyseras prov från modern.

Prov för ABO och RhD gruppering och Förenlighetsprövning, MG-test ska tas vid två separata tillfällen, men får i akuta fall tas vid samma tillfälle.

Förvaring / transport:

Blodprovet bör inte vara äldre än 24 timmar när det anländer till Transfusionsmedicin.

Felkällor: Blodprov taget i infusionsinfart och även diagnos, aktuell medicinering kan påverka analysen.
Svarsrutiner:
MG-testsvar lämnas kontinuerligt dygnet runt, elektroniskt i TakeCare eller som papperssvar.

Svar inom 2 timmar vid kända erytrocytantikroppar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar: