Förenlighetsprövning, BAS-test

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • BAS-test
  • Blodbeställning, barn
Indikationer / kompletterande analyser:

BAS-test (Blodgruppskontroll och AntikroppsScreening) utförs inför beställning av erytrocyt- och granulocytenheter.

Vid beställning av plasma och trombocyter krävs endast giltig blodgruppering på patienten.

Tilläggsinformation

Negativ BAS-test:
innebär att inga irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats. BAS-testen är giltig i 4 dygn och under den tiden kan erytrocyter beställas och utlämnas direkt utan ytterligare provtagning.

Positiv BAS-test:
innebär att irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats. I dessa fall krävs mottagare/givare-test (MG-test).

MG-test:
innebär att patientens plasma testas mot erytrocyter från varje enskild blodenhet före transfusion.

Metod:
Direkt och indirekt agglutinationsteknik
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Provtagning:

Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkt med personnummer, namn och RID.

Blodprov från vuxna patienter: 
4 mL i EDTA-rör, lila propp. Röret bör vara välfyllt.

Blodprov från barn:
>4 månader, 1 mL i EDTA-rör, lila propp. Minsta mängd 300μL.

Vid blodbeställning till barn, <4 månader krävs blodgruppering på barnet och BAS-test från modern. Om inte prov från modern är tillgängligt så kan BAS-test utföras på prov från barnet.

Prov för ABO och RhD gruppering och Förenlighetsprövning, BAS-test ska tas vid två separata tillfällen, men får i akuta fall tas vid samma tillfälle.

Förvaring / transport:

Blodprovet bör inte var äldre än 24 timmar när det anländer till Transfusionsmedicin.

Felkällor: Blodprov taget i infusionsinfarten och även diagnos, aktuell medicinering kan påverka analysen.
Svarsrutiner:

BAS-testsvar lämnas kontinuerligt dygnet runt, elektroniskt i journalsystemet TakeCare eller som papperssvar.

BAS-test, besvaras inom 2 timmar.

Akut BAS-test, svar ges inom ca 40 minuter.

Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Tilläggsinformation