Direkt antiglobulintest

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • DAT
  • Antiglobulintest
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om immunmedierad hemolytisk anemi.

Tilläggsinformation

Direkt antiglobulintest ingår vid blodgruppering av barn <6 månader.

Kan ingå som ett led i utredningar av erytrocytantikroppar och vid utredning av transfusionskomplikation.

Med Direkt antiglobulintest(DAT) påvisas antikroppar/komplement som i patientens blodcirkulation bundit till erytrocytens yta.

En positiv DAT kan, men behöver inte, vara associerad med immunmedierad hemolys.

Detektionsgränsen för rutinmetoden är ca 50 IgG molekyler per erytrocyt.

Små mängder IgG och komplement finns normalt på erytrocytens yta.

Direkt antiglobulintest besvaras som negativt eller med gradering av reaktionsstyrkan 4+, 3+, 2+, 1+.
Reaktionsstyrkan avspeglar antalet molekyler som finns bundet till erytrocytytan.

Metod:
Direkt agglutinationsteknik
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Provtagning:

Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkt med personnummer, namn och RID.

Blodprov från vuxna patienter: 
4 mL helblod i EDTA-rör, lila propp

Blodprov från barn <6 månader: 
4  mL navelsträngsblod i EDTA-rör, lila propp
alternativt
20 droppar i kapillärrör med EDTA, lila propp. Minsta mängd 300 μL.

Blodprovet bör inte vara äldre än 24 timmar när det anländer Transfusionsmedicin.

Felkällor: Diagnos, aktuell medicinering och transfusioner kan påverka analysen.
Svarsrutiner:
Svar ges vanligen inom 2 timmar.
Svar utlämnas kontinuerligt dygnet runt, elektroniskt i journalsystemet TakeCare eller som papperssvar.
Ackreditering:
Ja