Basofilaktiveringstest Läkemedel

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • FlowCAST
  • BAT
  • Basofil allergenstimulering
  • Läkemedelsöverkänslighet
Indikationer / kompletterande analyser:

Metoden är indicerad vid utredning av misstänkta/svårbedömda allergiska reaktioner mot läkemedel.

Basofilaktiveringstest (BAT) för läkemedel är en funktionell test som mäter graden av basofila granulocyters reaktivitet (CD63-uppreglering) för ett visst läkemedel in vitro.

BAT Läkemedel är CE/IVD-märkt metod (FlowCAST). Flera grupper av läkemedel går att analysera: Antibiotika, Analgetika, Myorelaxanter, Lokalbedövning, Kontrastmedia, Hjälpämnen, Antiseptika, Proton pump inhibitorer (PPI), Betablockare och ACE inhibitorer. En detaljerad lista finns i Tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

De basofila granulocyterna i blodet har specifika Fc-receptorer på cellytan som binder IgE. Hos personer som är allergiska är en del av dessa IgE antikroppar riktade mot ett eller fler olika allergen. Om ett allergen träffar på två IgE-antikroppar på basofilens cellyta korsbinds dessa. Om ca 1000 sådana bryggor bildas kommer basofilen att aktiveras och frisätta en mängd olika substanser, däribland histamin, som ger en inflammation. Vid samma process exponeras även CD63 på cellytan och kan mätas i en flödescytometer.

Ett fåtal individer kan vara non- eller low-responders dvs. deras basofiler svarar inte eller svarar dåligt på stimulering med den positiva kontrollen (anti-IgE receptor) och läkemedlet.

Förteckning av tillgängliga Läkemedel för analys med BAT Läkemedel

Metod:

Flödescytometri

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

OBS! Analysen utförs enbart på beställning efter kontakt med Stamcellslaboratoriet, special analyser. Telefon: 08-123 85 211.

Reagens beställs på begäran vilket innebär att analysen måste bokas med minst 2 veckors framförhållning.

Patienten bör avstå perorala steroider 5 dagar före provtagning. Behandling med anti-histaminer påverkar däremot inte BAT Läkemedel utfallet.

5-7 mL i  EDTA-rör, lila propp. Upp till 3st läkemedel kan analyseras per prov, minsta mängd är 2 mL blod för ett läkemedel/allergen.

Förvaring / transport:

Provet ska vara laboratoriet tillhanda samma dag som provtagningen och analyseras inom 24 timmar.

Transport av prov kan ske i rumstemperatur och förvaring av prov ska ske i kyla.

Referensintervall:

Referensintervallet varierar mellan <5% och <7% beroende på läkemedel som analyseras.

Vid påvisad basofil reaktivitet mot ett läkemedel anges ett numeriskt procentuellt värde.

Svarsrutiner:

Svar ges vanligtvis inom 4-5 dagar från provets ankomst till laboratoriet.

Ackreditering:

Nej.

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 85 211.