Basofil allergenstimulering

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • CD-sens
  • Basofilaktiveringstest
  • BAT
Indikationer / kompletterande analyser:

Metoden används för att:

a. följa effekten av Xolair-behandling (omalizumab, anti-IgE)
b. följa effekten av allergenspecifik immunterapi (ASIT)
c. utreda svårbedömda allergiska reaktioner

Tilläggsinformation

CD-sens är en basofilaktiveringstest dvs en funktionell test som mäter graden av basofila granulocyters känslighet för ett visst allergen in vitro.

De basofila granulocyterna i blodet har specifika Fc-receptorer på cellytan som binder IgE. Hos personer som är allergiska är en del av dessa IgE antikroppar riktade mot ett eller fler olika allergen. Om ett allergen träffar på två IgE-antikroppar på basofilens cellyta korsbinds dessa. Om ca 1000 sådana bryggor bildas kommer basofilen att aktiveras och frisätta en mängd olika substanser, däribland histamin, som ger en inflammation. Vid samma process exponeras även CD63 på cellytan och kan mätas i en flödescytometer.

CD-sens kvantifierar basofilens allergenkänslighet och är ett mått på hur mycket allergen som går åt för att aktivera basofilen. Ju mindre allergen som behövs desto känsligare är personens basofiler för allergenet.

CD-sens anges som ett värde som avspeglar den lägsta allergenkoncentration som ger 50% (LC50) av maximal CD63-uppreglering. Ju högre CD-sens desto högre är basofilens allergenkänslighet.

För vissa allergener kan en bedömning av relativ styrka anges utifrån samlade patientdata (ex: Björk, Katt, Hund, Timotej, Häst, Casein, Vete, Jordnöt, Ägg). När detta inte är möjligt kan CD-sensvärdet ändå användas för att följa individuell allergenkänslighet. Det är viktigt att notera att det inte är möjligt att jämföra CD-sens siffrorna mellan olika allergen då tillgängliga allergenextrakt inte är tillräckligt standardiserade.

Ett fåtal individer kan vara non- eller low-responders dvs. deras basofiler svarar inte eller svarar dåligt på stimulering med den positiva kontrollen (anti-IgE receptor) och allergenet. För non-responders kan inga slutsatser dras av analysen. För low-responders kan endast ett negativt eller positivt resultat anges men kvantifiering kan inte utföras.

Metod:
Flödescytometri
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
Patienten bör avstå perorala steroider 5 dagar före provtagning.
 
Behandling med anti-histaminer påverkar däremot inte CD-sens utfallet.

5-7 mL i Na-heparinrör, mörkblå propp.
Ett eller högst två allergen kan analyseras per prov, minsta mängd är 2 mL blod för ett allergen.
Rekommenderar val av allergen efter högsta kliniska relevans och specifika IgE-nivå.

OBS! Analysen utförs enbart på beställning efter kontakt med laboratoriet.
Telefon: 08-123 85 211

Uppgifter om vilka allergen som ska analyseras samt insatt/utsatt Xolair (omalizumab) behandling är avgörande för analysens genomförande och bedömning.
Förvaring / transport:
Provet ska vara laboratoriet tillhanda samma dag som provtagningen och analyseras inom 24 timmar.

Transport av prov kan ske i rumstemperatur och förvaring av prov ska ske i kyla.
Referensintervall:
Negativt eller <0,1.

Vid påvisad basofil allergenkänslighet anges ett numeriskt värde.

För de vanligaste allergenen (björk, timotej, katt jordnöt och vete) görs också en bedömning av graden av basofilens allergenkänslighet: Låg, Måttlig, Hög eller Mycket hög känslighet.
Svarsrutiner:
Svar ges vanligtvis inom 4-5 dagar.
Ackreditering:

​Nej.

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 85 211.