Basal lymfocytanalys

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Två standardpaneler kan beställas:
  1. Analys av T-, B- och NK-celler, vilket är indicerat vid immunbristutredning, vid behandling med immunmodulerande läkemedel, t.ex. Rituximab, eller efter en stamcellstransplantation.
  2. T-lymfocyter (CD3, CD4, CD8 samt kvot CD4/CD8), används bl.a. för att följa behandling och sjukdomsaktivitet vid HIV-infektion.
Kompletterande analyser:
Vid analys av T-lymfocyter som resulterar i <50% CD3+, utökas analysen med T-B-NK cells panel vid första tillfället.

För ytterligare markörer se provtagningsanvisningarna
”Utvidgad B-lymfocytanalys” samt ”FITMAN”.

Tilläggsinformation

Lymfocyter från lyserat helblod färgas med fluorochrom-konjugerade monoklonala antikroppar, riktade mot olika differentieringsrelaterade ytmarkörer som analyseras med flödescytometri (FCM) .
Metod:
Flödescytometri (FCM)

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
eller
Konsultremiss

Provtagning:

Blodprov från vuxna patienter:
3-4 mL i EDTA-rör, lila propp

Blodprov från små barn:
1 mL i EDTA-rör, lila propp

Analysen utförs vardagar, dagtid.

Fredagar och dag före helgdag ska proverna vara laboratoriet tillhanda senast
kl 12.00.

Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.

Förvaring / transport:
Proverna förvaras i rumstemperatur och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim efter provtagning.
Referensintervall:

Referensintervall baserat på vuxna friska blodgivare har etablerats. Angivet referensområde avser 5:e – 95:e percentilen (P5-P95).

Cellpopulation

   x 109/L

%
(av lymfocyter)

Kvot

Lymfocyter 1,04 - 2,12  
T-lymfocyter
(CD3+)
0,65 - 1,57 59 - 83  
​CD4+ T-lymfocyter
(CD3+CD4+)
​0,41 - 1,02​33 - 56
​CD8+ T-lymfocyter
(CD3+CD8+)
​0,17 - 0,80​15 - 42
​Kvot CD4/CD8​0,79 - 3,63
​B-lymfocyter
(CD3-CD19+)
​0,08 - 0,28​6 - 17
​NK-celler
(CD3-CD16+/56+)
​0,10 - 0,35​6 - 26

För barn (<15 år) används referensvärden från litteraturen Comans – Bitter et al. The Journal of paediatrics 133 (3) pg 388-393, 1997
Felkällor: För gammalt prov (>24 tim), felaktig förvaring (kyla), koagel eller hemolys i provet
Svarsrutiner:
Svar anges både som antal positiva celler x109/L och som andelen positiva celler i % av lymfocyter.

För vuxna anges även eget referensintervall på svaret.
 
För barn anges referensintervall hämtat från litteraturen för respektive åldersgrupp som svarskommentar.

Svar ges vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 879 06