Basal lymfocytanalys

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Två standardpaneler kan beställas:
  1. Analys av T-, B- och NK-celler (CD3, CD19 och CD16/56), vilket är indicerat vid immunbristutredning, vid behandling med immunmodulerande läkemedel, t.ex. Rituximab, eller efter en stamcellstransplantation. Denna panel kan även beställas med tillägg av CD20, om så önskas. Då markeras istället ”Annan lymfocytanalys” på remissen och ”CD20” skrivs in på raden under.  
  2. T-lymfocyter (CD3, CD4, CD8 samt kvot CD4/CD8), används bl.a. för att följa behandling och sjukdomsaktivitet vid HIV-infektion.
Kompletterande analyser:
Vid analys av T-lymfocyter som resulterar i <50% CD3+, utökas analysen med T-B-NK cells panel vid första tillfället.

För ytterligare markörer se provtagningsanvisningarna
”Utvidgad B-lymfocytanalys” samt ”FITMAN”.

Tilläggsinformation

Lymfocyter från lyserat helblod färgas med fluorochrom-konjugerade monoklonala antikroppar, riktade mot olika differentieringsrelaterade ytmarkörer som analyseras med flödescytometri (FCM) .
Metod:
Flödescytometri (FCM)

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
eller
Konsultremiss

Provtagning:

Blodprov från vuxna patienter:
3-4 mL i EDTA-rör, lila propp

Blodprov från små barn:
1 mL i EDTA-rör, lila propp

Analysen utförs vardagar, dagtid.

Fredagar och dag före helgdag ska proverna vara laboratoriet tillhanda senast
kl 12.00.

Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.

Förvaring / transport:
Proverna förvaras i rumstemperatur och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim efter provtagning.
Referensintervall:

Referensintervall baserat på vuxna friska blodgivare har etablerats. Angivet referensområde avser 5:e – 95:e percentilen (P5-P95).

Cellpopulation

   x 109/L

%
(av lymfocyter)

Kvot

T-lymfocyter
(CD3+)
0,65 - 1,57 59 - 83  
​CD4+ T-lymfocyter
(CD3+CD4+)
​0,41 - 1,02 ​33 - 56
​CD8+ T-lymfocyter
(CD3+CD8+)
​0,17 - 0,80 ​15 - 42
​Kvot CD4/CD8 ​0,79 - 3,63
​B-lymfocyter
(CD3-CD19+)
​0,08 - 0,28 ​6 - 17
​NK-celler
(CD3-CD16+/56+)
​0,10 - 0,35 ​6 - 26

För barn (<15 år) används referensvärden från litteraturen Comans – Bitter et al. The Journal of paediatrics 133 (3) pg 388-393, 1997
Felkällor: För gammalt prov (>24 tim), felaktig förvaring (kyla), koagel eller hemolys i provet
Svarsrutiner:
Svar anges både som antal positiva celler x109/L och som andelen positiva celler i % av lymfocyter.

För vuxna anges även eget referensintervall på svaret.
 
För barn anges referensintervall hämtat från litteraturen för respektive åldersgrupp som svarskommentar.

Svar ges vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 879 06