Acetylkolinreceptor-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • ACHR
  • MuSk-ak
  • Myastenia gravis
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke på Myasthenia gravis.
Myastenia gravis karakteriseras av muskelsvaghet av okänd orsak.
Sjukdomen är starkt associerad till andra autoimmuna sjukdomar som SLE, myosit och thyroideasjukdom.

Kompletterande analyser: Antikroppar mot Muskelspecifik Tyrosinkinas (MuSK)

Tilläggsinformation

Analys av Acetylkolinreceptorantikroppar (AChR-ak) utförs vid misstanke om Myastenia gravis (MG). Antikroppsnivåerna hos den enskilde patienten används ibland också som markörer för sjukdomsaktivitet samt för att utvärdera olika typer av behandling. Närvaro av AChR-ak är diagnostiskt för MG.

Myastenia gravis (MG) är en autoimmun neuromuskulär sjukdom där signalöverföringen från nervceller till muskelfibrer är störd. Vid MG förstörs inte musklerna. Nya receptorer kan bildas som ersätter de skadade, och om antikropparna elimineras kan muskelfunktionen återställas.
Patientens symptom är muskelsvaghet vid ansträngning som normaliseras efter vila.
I samband med infektioner och vid vissa typer av läkemedelsbehandling kan patientens andningsmuskulatur drabbas s.k. myasten/kolinerg kris.
Vanligast är generaliserad MG med muskelpåverkan i extremiteter, ögon, mun och svalg, bål och andningsmuskulatur. Antikropparna kan finnas kvar hos patienten även om han/hon är i remission.

AChR-ak kan påvisas hos 85-90 % av patienterna med generaliserad MG.
Ca 15 % av MG patienterna har endast okulära symptom varvid endast ca hälften har detekterbara antikroppar.
 
Bland de anti-AChR seronegativa patienterna uppvisar ca 50% antikroppar mot muskel-specifikt tyrosinkinas (MuSK), vilket stödjer diagnosen Myastenia Gravis. Den kliniska bilden för patienter med antikroppar mot MuSK skiljer sig något från patienter med antikroppar mot AChR. Hos patienter med anti-MuSK noteras företrädesvis symptom i form av muskelatrofi i bulbär muskulatur, andningsmuskulatur, nackmuskler samt tungan. Antikroppstitern av MuSK antikroppar har också, till skillnad mot AChR antikroppar, en korrelation till sjukdomens svårighetsgrad. (V.g. se PTA för MuSK).     

Metod:
Radio Immuno Assay (RIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp eller rör utan tillsats, röd propp. 

Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Om provet ska skickas med post ska endast serum skickas.

Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.

Om möjligt skicka provet direkt till Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna.
Referensintervall:

<0,25 nmol/L

Svarsrutiner:
Positiva resultat >1,5 nmol/L titreras vidare och titer anges i svaret.
 
Analysen utförs 1 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
Ackreditering:

​Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30