ABO och RhD gruppering

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Blodgruppering
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen utförs dygnet runt inför blodtransfusion, vid graviditet och vid blodgruppbestämning av nyfödda barn och vuxna patienter.

Kompletterande analyser:
Vid ABO och RhD gruppering utföres även erytrocytantikroppsscreening.

Tilläggsinformation

Blodgruppering och direkt antiglobulin test (DAT) på barn < 6 månader utförs inför blodbeställning och vid hemolys/stigande bilirubin.

Observera att vid gruppering av gravida är det mycket viktigt att uppge tidigare graviditeter, om amniocentes utförts och om, samt när Rh-profylax givits.

Metod:
Direkt och indirekt agglutinationsteknik
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Provtagning:

Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkt med personnummer, namn och RID.

Blodprov från vuxna patienter:
4 mL i EDTA-rör, lila propp

Blodprov från barn <6 månader: 
4 mL navelsträngsblod i EDTA-rör
alternativt
20 droppar i kapillärrör med EDTA, lila propp. Minsta mängd 300.μL.

Prov för ABO och RhD gruppering och Förenlighetsprövning, BAS-test ska tas vid två separata tillfällen, men får i akuta fall tas vid samma tillfälle.

Tilläggsinformation

Vid intraosseöst prov, kontakta Transfusionsmedicin innan prov skickas.

Förvaring / transport:

Blodprovet bör inte vara äldre än 3 dygn när det anländer Transfusionsmedicin.

Felkällor: Diagnos, aktuella läkemedel och transfusioner kan påverka analysen.
Svarsrutiner:

Svar lämnas kontinuerligt dygnet runt, elektroniskt i TakeCare eller som papperssvar.
På särskild begäran kan internationellt blodgrupperingssvar lämnas på engelska.

I fullständig blodgruppering ingår ABO och RhD gruppering samt erytrocytantikroppsscreening. Svar ges vanligtvis inom ca 2 timmar.

I akut blodgruppering ingår ABO och RhD gruppering. Svar ges vanligtvis inom 15-20 minuter.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Blodgruppering utförd 1995-01-01 eller senare har obegränsad giltighetstid.

Gruppering av barn är giltig till tolv månaders ålder. Det beror på att grupperingen endast utförts som antigenbestämning på erytrocyterna.