21-hydroxylas-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Binjurebarks-ak
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om Addisons syndrom (idiopatisk binjurebarksinsufficiens) isolerat eller kombination med andra autoimmuna sjukdomar.

Tilläggsinformation

Binjurebarks-ak kan påvisas hos ca 70-80% av patienter med idiopatisk binjurebarksinsufficens.

Antikropparna är riktade mot mikrosomala antigener i binjurebarkens celler främst steroid 21-hydroxylas (21-OH) i zona glomerulosa. Autoantikroppsnivåerna korrelerar ej till sjukdomsaktivitet.

Antikropparna kan även vara användbara för att förutsäga om en patient med annan autoimmun sjukdom såsom Hashimotos thyroidit, perniciös anemi, typ-I diabetes kan utveckla binjurebarksinsufficiens.

Även antikroppar mot steroidproducerande celler i andra organ (gonader, placenta) kan vara reaktiva mot binjurebark såsom cytokrom-p450 side-chain-cleavage-enzym-ak (SCC-ak). Dessa antikroppar kan leda till infertilitet p.g.a. då antikropparna är riktade mot ovarierna.
Hos fertila kvinnor är det indicerat att komplettera med analys av SCC-ak vid positivt fynd av anti-21-OH.
Metod:

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp.
Förvaring / transport:
Kylförvaring om inte transport sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<0,4 E/mL

Svarsrutiner:
Analysen utförs normalt 1 gång varannan till var 3:e vecka.
Vid akut behov kontakta laboratoriet på telefon 08-123 759 30.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar: