Fosfatidyletanol, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • PEth
  • alkoholmarkör
  • alkohol
Metod:
Analyseras med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
I metoden mäts koncentrationen av PEth-16:0/18:1.​
Remiss:
Remiss Droganalys, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:
Analys utförs i helblod: Använd endast EDTA-rör 5 ml, lila propp (ej 7- eller 10ml-rör), OBS! Centrifugera ej! Blanda provet i blodvagga eller genom att vända det upp och ner ett tiotal gånger direkt efter provtagning för att förhindra koagel i röret.
Minsta blodvolym vid venprovtagning är 1 mL och vid kapillärprovtagning 250 µL​.
Förvaring / transport:
OBS! Provet får ej frysas eller centrifugeras.

Om transport till laboratoriet inte kan anordnas omgående så skall provet förvaras  i kyl. Hållbarhet i kyl: 1 vecka.
Transport sker utan kyla.
Svarsrutiner:
Analysen utförs dagligen måndag-fredag.
Svaret anger koncentrationen av  PEth-16:0/18:1.
Sambandet mellan mängd intagen alkohol och PEth är inte helt fastställt. Detta gör det svårt att skilja på olika konsumtionsnivåer i förhållande till uppmätt PEth-värde. PEth-värden (16:0/18:1) under gränsvärdet 0,05 µmol/L tyder på inget eller endast sporadiskt intag. PEth-värden (16:0/18:1) över 0,30 µmol/L kan tyda på ett mer omfattande, regelbundet intag. PEth-analys bör användas som ett komplement till annan information om alkoholvanorna.
Ackreditering:
Ja