Vorikonazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: triazoler-vorikonazol
Läkemedelsnamn:
  • Vfend
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 timmar från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke terapisvikt, särskilt svåra infektioner, och då i synnerhet om Aspergillus är påvisat, kliniskt signifikanta förändringar i leverprover med möjligt samband till insatt behandling, neuropsykiatriska biverkningar, betydande förändringar (t.ex. ± 50 %) i total dygnsdos, t.ex. vid övergång från iv till po, behandling vid leversvikt, läkemedelsinteraktion som förväntas påverka vorikonazolkoncentrationen.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Vorikonazol, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken).

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos 
  • datum för behandlingsstart och senaste dosjustering
  • diagnos och typ av infektion
  • övriga läkemedel
  • vikt och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

 Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos, 2-3 dagar efter nyinsatt behandling eller ändrad dos.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja