Venlafaxin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: O-desmetylvenlafaxin
Läkemedelsnamn:
 • Efexor
 • Efastad
 • Venlafaxin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Depression, fenotypning CYP2D6
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Venlafaxin, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senst intagen dos 
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dosering
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
 • om analysen avser fenotypning av CYP2D6
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 2 mL venblod.

Prov tas normalt före dos. Vid fenotypning av CYP2D6 tas prov 12-24 timmar efter intag av en depotkapsel venlafaxin 75 mg (enkeldos).
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Svar lämnas på venlafaxin och dess aktiva metabolit O-desmetylvenlafaxin.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
I samma analys kan venlafaxin, klozapin och quetiapin mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.