Vankomycin, S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Vancocin
 • Vancomycin
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar inom 2 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:

Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.

Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

 

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll för att öka chanserna till effektiv behandling med tillräckligt höga koncentrationer, liksom att minska risken för koncentrationsberoende biverkningar, ffa nefrotoxicitet. Indikationen för analys är särskilt stark vid förändrad eller variabel elimineringskapacitet, dvs ökad eller minskad renal filtration.

Metod:
Immunokemisk metod
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Vankomycin, -S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • typ av dosregim (intermittent dosering eller kontinuerlig infusion)
 • datum och klockslag för när senaste infusion avslutades
 • aktuell dosering
 • datum för påbörjad behandling eller senaste dosjustering 
 • samtidig behandling med aminoglukosider ja/nej
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning

Provtagning:

Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör med röd propp användas. Se Minsta provmängd.

Provtagning sker innan ny dos (0-prov). Detta värde är vägledande både för terapeutisk effekt liksom risk för njurtoxicitet. I undantagsfall vill man bedöma den individuella elimineringshastigheten och då kan provtagning 1h efter avslutad infusion och inom ca 30 minuter före ny dos komma i fråga.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid transport av ocentrifugerat prov:

Provet behöver inte centrifugeras om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom samma dag som provtagning. Vid längre tids förvaring/transport se nedan.

Centrifugera provet och avskilj serum. OBS! skriv serum på röret.

 

Hållbarhet vid förvaring och transport av serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall serum hållas fryst.

 

Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja