TPMT, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • Tiopurinmetyltransferas
  • 6-TGN
  • 6-MMP
  • Tiopurinmetaboliter
Läkemedelsnamn:
  • Azatioprin
  • Imurel
  • Puri-nethol
  • Lanvis
  • Xaluprine
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99
Indikationer / kompletterande analyser:

TPMT-utredning omfattar TPMT-aktivitet och TPMT-genotypning och utförs inför behandlingsstart med azatioprin eller merkaptopurin för att få vägledning om behandling med dessa preparat bör undvikas, inledas försiktigt eller kan ges i normal dosering.

TPMT-aktivitet: I vissa fall kan det finnas anledning att mäta TPMT-aktivitet under pågående behandling med azatioprin eller merkaptopurin för att undersöka eventuell inverkan av annan samtidigt given medicinering.

TPMT-genotypning utförs normalt första gången vi får ett prov för TPMT-utredning, även om bara TPMT-aktivitet beställts.

Tiopurinmetaboliter (6-TGN, 6-MMP) analyseras för att följa upp påbörjad behandling.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Pappers remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

OBS! Det är viktigt att det klart framgår vilken eller vilka av följande analyser som efterfrågas: TPMT-utredning (genotypning och aktivitet), TPMT-aktivitet eller tiopurinmetaboliter (6-TGN, 6-MMP).

Vid beställning av tiopurinmetaboliter (6-TGN, 6-MMP) ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • blodtransfusion senaste tre månaderna*
  • benmärgstransplantation**
  • övriga läkemedel
  • vikt, S-kreatinin och frågeställning
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS! centrifugeras ej!
Volym minst 3 mL venblod vid beställning av alla tre analyser (TPMT-genotypning, TPMT-aktivitet och tiopurinmetaboliter).

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, inom tre dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur/kylt. OBS! provet får inte frysas!

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar. I analysen ingår numera kvantifiering av antalet röda blodkroppar. Se kommentarer nedan.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 
Ackreditering:

​TPMT-aktivitet (fenotypning): Nej

TPMT-genotypning: Ja

Tiopurinmetaboliter (6-TGN, 6-MMP): Nej

Kommentar:
*Blodtransfusion kan ge en påverkan på TPMT-fenotyp i blodprov under ca 3 månader efter transfusion. I dessa fall kan analys av TPMT-genotyp ändå vara vägledande för doseringsbeslut av azatioprin/tiopuriner.
 
**Blodceller från en benmärgsdonator kommer inte avspegla patientens metabola kapacitet i levern. En analys på perifert blod blir därför oanvändbart i sammanhanget och får inte användas som grund för beslut kring dosering.