Teikoplanin, S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Targocid
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 2 timmar utförs på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag. 

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll för att öka chanserna till effektiv behandling med tillräckligt höga koncentrationer, liksom att minska risken för koncentrationsberoende biverkningar, ffa vid högdosbehandling. Indikationen för analys är särskilt stark vid förändrad eller variabel elimineringskapacitet, dvs ökad eller minskad renal filtration.

Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Teikoplanin, -S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

  • provtagningsdatum och klockslag​​​
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • behandlingsorsak
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning

Provtagning:

Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL.

Provtagning sker innan ny dos (0-prov). Detta värde är vägledande både för terapeutisk effekt liksom risk för biverkningar. I undantagsfall vill man bedöma den individuella elimineringshastigheten och då kan provtagning 1 timme och 12 timmar efter ny dos komma ifråga.

För teikoplanin tar det många dagar innan stabila nivåer etableras i serum. För rutinmässig kontroll rekommenderas därför analys ca 4 dygn efter påbörjad behandling eller dosjustering.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj serum. OBS! skriv serum på röret.

Hållbarhet vid förvaring och transport av serum:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall serum hållas fryst.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar. 

Vanligen rekommenderas dalvärden >10 ug/mL men högre koncentrationer kan krävas tex vid endokarditbehandling (15-20 ug/mL).
Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per vecka. 

Ackreditering:
Ja