Sulfametoxazol, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Sulfa
Läkemedelsnamn:
 • Bactrim
 • Eusaprim
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 24 timmar från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Kraftigt nedsatt njurfunktion (ackumulationsfrågeställning), misstänkt och svårbedömd biverkningsbild vid PCP-behandling (högdosbehandling). Kan även komma ifråga vid behandlingssvikt under förhållanden där exponeringsnivån är mycket oklar, men då mer som en orienterande analys eftersom etablerade målområden för antimikrobiell effekt saknas.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Sulfametoxazol, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • frågeställnin
 • vikt, P-kreatinin​

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning rekommenderas i första hand som dalvärde på ackumulations/biverkningsfrågeställning. Provtagning för maxkoncentration (dvs 2-4 timmar efter p.o. dos eller 1-2 timmar efter i.v. dos) endast i undantagsfall vid bristande effekt (OBS, ofullständigt dokumenterat, se nedan).
Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I samma analys kan sulfametoxazol och trimetoprim mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.