Rifampicin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Rifadin
 • Rimactan
 • Rimactazid
 • Rimcure
 • Rimstar
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 timmar från mottaget prov.
Indikationer / kompletterande analyser:
Tidig koncentrationsbestämning av rifampicin rekommenderas framför allt vid samtidiga riskfaktorer för subterapeutiska nivåer, t.ex. läkemedelsinteraktioner, diabetes, magtarmsjukdom, CNS-TB, HIV eller utbredd sjukdom. Koncentrationsbestämning under behandling kan vara indicerad vid behandlingssvikt, multiresistent tuberkulos, biverkningar eller tecken till bristande compliance.
 
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Rifampicin -P/S
 
Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:
 • om beställningen avser Cmax eller AUC
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senaste dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin
 • klinisk frågeställning för analys samt behandlingsorsak
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning ca 2-3 timmar efter dos (motsvarande Cmax) men ibland kan provtagning 4 timmar efter dos bli aktuellt vid misstanke om fördröjt upptag.
 
Vid misstanke om subterapeutisk exponeringsnivå eller fördröjd absorption kan skattning av exponering (AUC) övervägas och då rekommenderas provtagning 2, 4 och 6 timmar efter dos.
 
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum​.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi max 2 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 2-7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

För prover som skickas med post, se information här.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja