Rifampicin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Rifadin
 • Rimactan
 • Rimactazid
 • Rimcure
 • Rimstar
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs vardagar med svar inom 24 timmar från mottaget prov.
Indikationer / kompletterande analyser:
Rekommenderas primärt vid osäker peroral biotillgänglighet vid gastrointestinala störningar och misstanke på subterapeutiska nivåer. Dosjustering baserad på uppmätt koncentration i förhållande till mikrobiologisk diagnostik anses osäkert och måste beakta proteinbindning på ca 75% i plasma. Det är troligen av större värde att utesluta avvikande plasmakoncentrationer vid behandling av multiresistenta bakterier.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: Rifampicin -P/S

Pappersremiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senaste dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin
 • klinisk frågeställning för analys samt behandlingsorsak
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod.

Provtagning ca 2-3 timmar efter dos (motsvarande Cmax) men ibland kan provtagning 4 timmar efter dos bli aktuellt vid misstanke om fördröjt upptag.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium:

Centrifugera provet och för över plasma/serum till ett rör utan tillsats​.

Hållbarhet för centrifugerat och avhällt prov (plasma/serum):

 • Rumstemperatur, max 2 dygn

 • Kylt, 2-7 dygn

 • Fryst, mer än 7 dygn

För prover som skickas med post, se information här.
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analyseras en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja