Piperacillin, fri fraktion, P-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Tazobactam (fri fraktion)
 • Tazocin (fri fraktion) (piperacillin ingår som delkomponent)
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs med svar inom 24 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 13 vardagar och senast kl 11 helger.

Metod:

Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Fritt piperacillin

Elektroniskt i Labportalen: Fritt piperacillin

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag.
 • ​​​datum och klockslag för när senaste infusion startade.
 • aktuell dosering, alternativt total mängd piperacillin i pågående infusion.
 • planerad total infusionstid i timmar.
 • datum för påbörjad behandling eller senaste dosjustering.
 • vikt, P-kreatinin​ och frågeställning vid koncentrationsmätning.
 • typ av dosregim (intermittent dosering eller kontinuerlig infusion). 
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp.

Volym 2 mL venblod.

 

Förvaring / transport:

OBS! Provet har kort hållbarhet i rumstemperatur!

Provhantering:

 • Centrifugera provet inom en timme från provtagning.
 • Avskilj plasma.
 • Placera plasma omedelbart i kyl eller helst i frys.
 • OBS! Se hållbarhet för plasma vid olika förvarings- och transporttemperaturer nedan!

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

 • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur eller fryst.
 • Vid förvaring och transport med ankomst 1-7 dygn från provtagning måste plasma hållas fryst.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

Analys utförs 2 gånger per vecka. 

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

OBS! Denna beställning gäller fri fraktion av piperacillin vilket kräver större volym än vid bestämning av enbart total plasmakoncentration. För beställning av total koncentration se provtagningsanvisning för analys Piperacillin, P-/S-

 

 

Tilläggsinformation

För svarsmottagare utan digital svarsöverföring kan telefonsvar på akutbeställda analyser ges till vårdgivare under förutsättning att telefonnummer anges. Svaret inkluderar fri koncentration, total koncentration och hur mycket fri koncentration utgör i procent av total koncentration.