Levofloxacin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Oftaqix
 • Quinsair
 • Tavanic
Akutföreskrifter:

​Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

​I första hand för att utesluta suboptimal exponering vid resistent tuberkulos och misstanke terapisvikt.

Metod:

​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Levofloxacin, -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken)

Ange på remiss:

 • provtagningsdatum och klockslag
 • aktuell dosregim (intravenös eller peroral, aktuell dosering)
 • datum och klockslag för senaste dos
 • datum för påbörjad behandling eller senaste dosjustering
 • kroppsvikt, P-kreatinin
 • indikation för koncentrationsmätning
Provtagning:

​Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym minst 1 mL venblod.

Provtagning rekommenderas 2 timmar efter peroral dos för bedömning av toppkoncentration, alternativt 2 plus 6 timmar efter ny dos för en AUC-skattning.

Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.
Referensintervall:

​Se medicinsk bedömning på remissvar.

Svarsrutiner:

Analys utförs en till två gånger per vecka under vardagar.

Ackreditering:

​Nej