Lakosamid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Vimpat
 • Lakosamid
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, biverkningar, intoxikation, compliance.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.
 
Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

 • Transport med ankomst 3-7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst

 
Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja