Isoniazid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • INH
 • Acetylisoniazid
Läkemedelsnamn:
 • Tibinide
 • Rimactazid
 • Rimstar
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-123 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Otillräcklig effekt, misstanke på låg exponering. Alternativt kan analysen användas för fastställande av snabb eller långsam acetyleringsfenotyp.
Metod:
Vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Isoniazid P-/S-​

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:

OBS! Skillnad i provhantering beroende på orsak till provtagning/indikation

Fastställande av acetyleringsförmåga:

Använd Na-heparinrör, mörkblå propp eller serumrör, röd propp. Volym 2 mL. Centrifugera provet inom två timmar, avskilj plasma/serum och frys!

Vid fastställande av acetyleringsförmåga skall provtagning ske 4 tim efter dos för jämförelse mellan modersubstans och acetylerad metabolit.

Övrig indikation, t ex otillräcklig effekt, misstanke på låg exponering:

Använd Na-heparinrör, mörkblå propp eller serumrör, röd propp. Volym 2 mL. Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.

Vid provtagning för att mäta toppkoncentration (som ett led i behandlingsövervakning) bör provet tas 1-2 timmar efter dos, ibland 4 tim om misstanke fördröjt upptag.

 

Förvaring / transport:

OBS! Skillnad i förvaring och transport beroende på orsak till provtagning/indikation

Fastställande av acetyleringsförmåga:

Centrifugera provet inom två timmar, avskilj plasma/serum och frys.

Plasma/serum måste transporteras fryst och får ej tina under transport till Klinisk farmakologi, Huddinge, pga att isoniazids metabolit acetylisoniazid endast är hållbar i två timmar i rumstemperatur.

Övrig indikation, t ex otillräcklig effekt, misstanke på låg exponering:

Centrifugera provet, avskilj plasma/serum.

Plasma/serum kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom 7 dygn från provtagning.

Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka. 

Svar lämnas på isoniazid och acetylisoniazid på prov som hanterats/förvarats enligt anvisningen för fastställande av acetyleringsförmåga.

Svar lämnas på isoniazid på prov som hanterats/förvarats enligt anvisningen för övrig indikation, t ex otillräcklig effekt, misstanke på låg exponering.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
I analysen mäts isoniazid och dess metabolit acetylisoniazid. Kvoten mellan metaboliten och isoniazid används för att bedöma om patienten är snabb eller långsam acetylerare (avser N-acetyltransferas 2).

I samma analys kan Isoniazid samt dess metabolit Acetylisoniazid och Pyrazinamid mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker. Observera att i dessa fall måste proverna hanteras enligt provtagningsanvisningarna för Isoniazid pga kort hållbarhet hos Acetylisoniazid!