Gentamicin, S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Garamycin
 • Gensumycin
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar inom 2 timmar på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Transport/inlämning av akut prov på Karolinska under helg:
Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll i syfte att minska koncentrationsberoende biverkningar och att optimera behandlingseffekten.
Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Gentamicin, -S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
 • inom neonatalvården är uppgifter om preumatur födsel (GA veckor) samt antal dagar/veckor efter förlossning av relevans

Provtagning:

Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod. 

Vid provtagning på svårstucken patient eller på barn under fem års ålder kan småvolymsrör med röd propp användas. Se Minsta provmängd.

Provtagning rekommenderas strax före (<30min) ny dos samt 1h efter påbörjad infusion/injektion. Hos patienter med normal njurfunktion där hela dygnsdosen ges vid ett tillfälle kan alternativt ett 8h-prov ge information om total exponering.

Vid nedsatt eliminering genom njurarna (tex  hos äldre vid nedsatt njurfunktion eller hos nyfödda) krävs oftast förlängt dosintervall och/eller reducerad dos. Det rekommenderas dock (likt ovan) att prov tas före (0-prov) och 1h efter ny dos.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid transport av ocentrifugerat prov:

 • Provet behöver inte centrifugeras om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom samma dag som provtagning. Vid längre tids förvaring/transport se nedan.

 

Centrifugera provet och avskilj serum. OBS! skriv serum på röret.

Hållbarhet vid förvaring och transport av serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall serum hållas fryst.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar. I princip eftersträvas toppvärde > 5µg/mL för antimikrobiell effekt samt dalvärde < 2µg/mL för att minska risken för oto/nefrotoxicitet. Vid långtidsbehandling ökar risken för biverkningar och lägre dalvärden kan eftersträvas.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja