Edoxaban, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • NOAK (Non-vitamin K orala antikoagulantia)
 • DOAK (Direkta orala antikoagulantia)
 • Antitrombotiska läkemedel
Läkemedelsnamn:
 • Lixiana
Indikationer / kompletterande analyser:
Plasmakoncentrationsbestämning av edoxaban kan behövas i situationer som vid icke-akut kirurgi eller för kontroll av behandlingens intensitet till exempel hos äldre, vid nedsatt njurfunktion, samtidig behandling med andra läkemedel som kan höja eller sänka koncentrationen av NOAK i blodet eller vid misstanke om dålig följsamhet. Uppmätt plasmakoncentration ger vägledande kvalitativ information om hur olika elimineringskapacitet och läkemedelsinteraktioner slår i det enskilda fallet.
 
Koncentrationer ner till 2 ng/mL (2 µg/L) kan säkert kvantifieras. Uppmätt plasmakoncentration bedöms medicinskt och svaras ut med kommenter.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Edoxaban koncentration -P

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • orsak till provtagning (ange en eller flera indikationer för provtagning)
 • övriga läkemedel (interagerande läkemedel se rubriken Felkällor)
 • vikt, P-kreatinin​​
Provtagning:
Citratrör, blå propp, 5/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL) alternativt citratrör, blå propp, 5/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL)

OBS! Röret skall fyllas tills vacuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi 1 -7 dygn från provtagning ska ske i kyltemperatur eller fryst.
 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Transport/inlämning av prov som skall analyseras på Klinisk farmakologi under helg:

 • Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
 • Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.
Referensintervall:
​Se medicinsk bedömning på remissvar.
Enhet: ng/mL (µg/L)
Felkällor: På grund av läkemedelsinteraktioner är det viktigt att ange om patienten står på rifampicin, karbamazepin, dexametason, ciklosporin, dronedaron, erytromycin, ketokonazol.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen med svar samma dag (innan kl 17) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 13:00 vardag, kl 11:00 helg. 
Ackreditering:

​Nej

Kommentar: