Ceftazidim, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Fortum
 • Zavicefta
 • Ceftazidim
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Svar samma dag (innan kl 17, men vanligen inom 3 timmar) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 15:00 vardag, kl 11:00 helg.
Indikationer / kompletterande analyser:
Säkerställande av adekvata nivåer vid variation i renal eliminering.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Ceftazidim -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • typ av dosregim (intermittent dosering eller kontinuerlig infusion)
 • datum och klockslag för när senaste infusion startade
 • aktuell dosering, alternativt total mängd ceftazidim i pågående infusion
 • planerad total infusionstid i timmar
 • datum för påbörjad behandling eller senaste dosjustering
 • vikt, P-kreatinin​ och frågeställning vid koncentrationsmätning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Volym 1 mL venblod.

Tidpunkt för provtagning:

För svårt sjuka patienter rekommenderas provtagning inför ny dos.

Vid mindre allvarliga (icke livshotande) fall rekommenderas istället provtagning efter halva dosintervallet (OBS räknat från påbörjad infusion), oavsett infusionstidens längd. Vid en ordinär tredosregim skulle detta motsvara fyra timmar efter påbörjad infusion.

 

Förvaring / transport:

OBS! Provet har kort hållbarhet i rumstemperatur!

Provhantering:

 • Centrifugera provet inom en timme från provtagning.
 • Avskilj plasma/serum.
 • Placera plasma/serum omedelbart i kyl eller helst i frys.

OBS! Se hållbarhet för plasma/serum vid olika förvarings- och transporttemperaturer nedan!


Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur eller fryst.
 • Vid förvaring och transport med ankomst 1-7 dygn från provtagning måste plasma/serum hållas fryst.
Referensintervall:

Se medicinsk bedömning på remissvar.

För svårt sjuka patienter rekommenderas att dalvärdet inför ny dos är högre än patogenens MIC, vilket skulle motsvara T>MIC=100%.

Vid mindre allvarliga infektioner är målet T>MIC=50%, vilket skulle innebära att ett prov taget mitt i dosintervallet (räknat från påbörjad infusion) har en koncentration motsvarande MIC eller högre. Se även rubriken Provtagning ovan.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I samma analys kan linezolid, meropenem, piperacillin, cefotaxim, ceftazidim, ciprofloxacillin, levofloxacin mätas men beställaren behöver specificera vad som önskas. Ett rör och en remiss räcker.

OBS! vid sambeställning av ceftazidim med någon av ovan nämnda substanser måste provet hanteras enligt provtagningsanvisningen för den substans med kortast hållbarhet! För information om hållbarhet se rubriken Förvaring och transport för respektive substans!

Tilläggsinformation

Analys av ceftazidim utförs sedan 12 jan 2009 på Klinisk farmakologi (tidigare Klinisk mikrobiologi).