Tema Inflammation och Åldrande

Tema Inflammation och Åldrande omfattar flera internmedicinska specialiteter inklusive geriatrik samt reumatologi och hudsjukdomar. Vården är organiserad i 14 patientflöden baserade på likartade diagnoser. Temat har en stor öppenvårdsprofil med stark klinisk forskning.

Inom alla medicinska enheter bedrivs klinisk och experimentell forskning på högsta internationella nivå i nära samarbete med Karolinska Institutet. Forskningen omfattar kliniska prövningar, registerbaserade studier, andra provinsamlingsstudier, vårdvetenskapliga projekt och mer basala experimentella verksamheter i laboratoriemiljö.

Kort fakta om temat:

 • Patientflödena är samlade i fem medicinska enheter där alla har verksamhet både i Huddinge och i Solna
 • Temat ansvarar för utbildning inom många olika yrkeskategorier på både specialist- och grundläggande nivå.
 • Till temat finns idag kopplat ett femtiotal forskargrupper

Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar

Här samlas lungmedicinsk och allergologisk högspecialiserad vård inklusive forskning på internationell nivå för folksjukdomar såsom astma, allergi, KOL, sarkoidos och lungfibros. Lungtransplanterade patienter följs upp efter transplantationen i nära samarbete med lungtransplantationsenheterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund. Det finns även en högspecialiserad enhet för syrgasbehandling, hemrespirator- och CPAP-behandling liksom högspecialiserad utredning och vård för PAH-patienter. PAH är profilerat till Solna.

De två patientflöden är:

 • Lungvävnadssjukdomar: inkluderar interstitiella lungsjukdomar, PAH, respiratorisk insufficiens, lungtransplanterade och pleuraempyem och arbetet sker multidisciplinärt inom öppenvård och slutenvård.
 • Luftrörssjukdomar: inkluderar allergi, astma, bronkiektasier, KOL och pneumothorax och arbetet sker multidisciplinärt inom öppenvård och slutenvård.

Medicinsk enhet Gastro, hud och reuma

Den medicinska enheten har inflammation som den gemensamma nämnaren. Här bedrivs behandling och forskning kopplad till folksjukdomar som till exempel psoriasis, atopiskt eksem, reumatoid artrit, men också vård och forskning av mer ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar så som myosit, SLE och vaskulitsjukdom. Den reumatologiska vården ligger långt framme i användningen av e-hälsa och patientmedverkan i registrering av kvalitetsdata. I den medicinska enheten ingår venereologi och där bedrivs även utredningar och behandlingar av avancerade inflammatoriska tarmsjukdomar, ovanliga gastrointestinala sjukdomar samt av tarmdysmotilitet.

De sex patientflödena är:

 • Artritsjukdomar. Inom patientflödet utreds och behandlas patienter med inflammatoriska ledsjukdomar, där den vanligaste diagnosen är reumatoid artrit, RA. Vi gör en så kallad artritscreening med ledundersökning och ultraljud för att kunna ställa diagnos tidigt. De som har ledinflammationer fortsätter på kliniken och får anti-reumatisk behandling och tvärprofessionellt omhändertagande. Patienter som har hög risk att utveckla RA, fortsätter inom ramen för den omfattande forskning som bedrivs inom patientflödet.
 • Spondartritsjukdomar. Inom patientflödet utreds och behandlas patienter med inflammatorisk ryggsjukdom, ankyloserande spondylit samt patienter som har inflammatorisk led- och/eller ryggsjukdom som del av en sjukdom med organengagemang utanför leder. Exempel på de senare är psoriasis artrit, artrit kopplat till inflammatorisk tarmsjukdom, och patienter med svårbehandlad reaktiv artrit till följd av en infektion.
 • Inflammatoriska systemsjukdomar. Inom patientflödet utreds och behandlas patienter med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), myosit, systemisk skleros, Sjögrens syndrom, vaskulitsjukdomar samt vissa ovanliga inflammatoriska sjukdomar såsom Behcets sjukdom och familjär medelhavsfeber. De allra flesta patienter i flödet ingår i olika forskningsprojekt.
 • Inflammatoriska hudsjukdomar. Inom patientflödet bedrivs högspecialiserad dermatologisk sjukvård inom öppenvård, dagvård och slutenvård. Vi behandlar såväl barn som vuxna med diagnoser som eksem, psoriasis, blåsdermatoser och urtikaria.
 • Venereologi. I patientflödet utreds och behandlas patienter med genitala infektioner, framförallt mer komplicerade fall såsom gonorré där det finns en misstänkt antibiotikaresistens. Vi behandlar också patienter remitterade från primärvård eller ungdomsmottagningar En annan del av verksamheten utgörs av multidisciplinärt samarbete för omhändertagande av män och kvinnor med genitala smärttillstånd.
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar. I patientflödet behandlas patienter med inflammatorisk tarmsjukdom inom öppenvård både i Huddinge och i Solna. Slutenvårdsavdelning för dessa patienter finns i Solna där vi också samarbetar med tarmkirurger. I Huddinge har vi verksamhet specialiserad på patienter med motorikstörningar i tarmen.

Medicinsk enhet Endokrinologi

Inom den medicinska enheten finns en omfattande verksamhet inom endokrinologi med behandling och forskning kopplad till såväl sjukdomar i hypofys och binjurar som folksjukdomar som till exempel diabetes och sköldkörtelsjukdomar.

De tre patientflödena är:

 • Endokrinologi. I patientflödet Endokrinologi bedrivs högspecialiserad utredning och behandling av sjukdomar i hormonproducerande organ och metabola rubbningar.
 • Diabetes och metabolism. I patientflöde Diabetes och Metabolism utreder och behandlar vi patienter med folksjukdomar som diabetes, lipidruppningar och osteoporos.
 • Andrologi, sexualmedicin och transmedicin (ANOVA). Vi bedriver verksamhet i tre underavdelningar och övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld. Vid mottagningen koordineras och sköts utredning och behandling även långsiktigt av könsdysfori hos patienter över 18 år.

Medicinsk enhet Njurmedicin

Här behandlas och utreds patienter med kronisk njursjukdom och här finns en stor del av dialysverksamheten i Stockholmsregionen med utveckling av självdialys och hemdialys och ett nära samarbete med transplantationsverksamheten vid sjukhuset.

De två patientflödena är:

 • Medicinsk njursjukdom: inkluderar patienter med olika medicinska njursjukdomar såsom glomerulonefriter, vaskuliter och andra systemsjukdomar med njurengagemang, ärftliga njursjukdomar mm. I flödet ingår även patienter med avancerad njursvikt som förbereds för dialys och njurtransplantation.
 • Dialyskrävande njursvikt: inkluderar patienter med dialyskrävande njursvikt, såväl de som behandlas med peritonealdialys som hemodialys. Flödet inkluderar dialysbehandling på sjukhus, på extern dialysmottagning och i hemmet.

Medicinsk enhet Åldrande

ME Åldrande är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrandet. I vården ingår både medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering. Arbetet vid enheten bedrivs i multiprofessionella team där alla bidrar med sin specifika kompetens med patienten i fokus.
Enhetens kunskapsområde är mångsidig och inbegriper vård och rehabilitering för äldre multisjuka patienter, demensutredning och behandling. Sektionerna omfattar stora patientvolymer, slutenvård som bedrivs i Huddinge och öppenvård både i Solna och Huddinge.

Enheten har cirka 320 anställda.

Åldrande inbegriper en av de största FoUU-enheterna på Karolinska, vilket ger en stark bas för integreringen av vård, forskning och utbildning.

Inom den medicinska enheten finns följande sektioner:

 • Den åldrande hjärnan vårdar patienter med kognitiv svikt och demens, konfusion och neurologi för sköra äldre.
 • Den multisjuka äldre vårdar patienter med bl a hjärtsvikt, KOL, infektioner, höftfrakturer och andra ortopediska tillstånd. Vi erbjuder slutenvård till våra patienter i Huddinge. Vi bedriver även en multisjuka team/mottagning.

tf Temachef Carina Metzner

Kontakt via e-post: Assistent Kerstin Rydbeck Engvall