Thoraxintensivvård och Thoraxoperation FoU

Här hittar du information om FoU-verksamheten inom sektion THIVA och thoraxoperation. För dig som är forskare hos oss hittar du också senaste nytt här. Till oss finns en bred forskningsverksamhet knuten, som omfattar allt från klinisk patientnära forskning till registerbaserad epidemiologisk forskning.

Ny utbildning i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad för sjuksköterskor har startat HT22

Sveriges första uppdragsutbildning i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp, startar på Karolinska Institutet HT 2022. Initiativtagare och ansvariga för utbildningen är Malin Stenman, leg. sjuksköterska, institutionen för molekylär medicin och kirurgi och Carolin Nymark, leg. sjuksköterska, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Läs mer här >>

Vår forskningsverksamhet

Vilka är vi som arbetar inom FoU-verksamheten?

FoU-ansvarig och samordnare för FoU-verksamheten inom sektionen är Malin Stenman, universitetssjuksköterska och Med dr. Inom sektionen verkar även professor Jan van der Linden professor i thoraxanestesiologi och intensivvård, två docenter och 13 disputerade medarbetare. Därutöver har vi sju doktorander med olika professioner (sjuksköterska, perfusionist och läkare). 

Forskningsverksamheten bedrivs med stöd av extern finansiering från
Hjärt-Lungfonden, ALF-medel från Region Stockholm/KI och andra finansiärer. Varje år publiceras ett flertal publikationer i internationella tidskrifter från sektionen.

Vi arbetar med olika typer av projekt, däribland: klinisk patientnära forskning, registerbaserad forskning, molekylärmedicinsk och genetisk forskning, experimentell forskning.

Registerforskning inom thoraxkirurgi och thoraxintensivvård

I Sverige har vi flera unika register som kan samköras för att nå optimal information om tex. komplikationer efter ingrepp eller viktiga könsskillnader, tex. Nationella patientregistret, Svenska Intensivvårdsregistret och Swedeheart. Alla typer av registerdata är anonymiserade och säkerheten i registerdata är mycket hög. Alla studier bygger endast på avidentifierade material utan möjlighet att spåra information om individer.

Kliniska projekt inom sektionen

Inom sektion Thoraxoperation och thoraxintensivvård har vi pågående forskning inom:

  • ECMO
  • Respiration
  • Njursvikt
  • Koagulation och blödning i samband med hjärtkirurgi
  • Postoperativ smärta och nervblockader
  • Nitrats skyddande effekt vid ischemi och reperfusionstillstånd
  • Valideringsstudier
  • Enkätstudier
  • Depression och delirium i samband med hjärtkirurgi
  • Perfussionsstrategier i samband med thorakal aortakirurgi

Vid sektionen försöker vi arbeta med att involvera patientperspektivet i vår verksamhet. Projekt pågår där vi utvärderar webb-applikationer som uppföljning av den postoperativa återhämtningen hos våra patienter.

Våra samarbetspartners

De flesta projekt görs tillsammans med Karolinska Institutet. Dessutom bedriver vi samarbete med andra enheter inom Karolinska Universitetssjukhuset tex: Tema Hjärta, Kärl och Neuro och andra sjukhus i Sverige tex: Sahlgrenska i Göteborg och Södersjukhuset.

Alla studier som genomförs bygger endast på avidentifierade material utan möjlighet att spåra information om individer.

Är det säkert för Dig som patient att delta i forskningsstudier vid enheten?

De allra flesta studier som genomförs vid enheten är observationsstudier, dvs man gör ingen intervention eller behandling som studeras utan man granskar tex. celler i vävnaden avseende förekomsten av olika mekanismer eller undersöker livskvaliteten hos behandlade patienter.
Allt material som insamlas är anonymiserat och kan inte spåras till en individ utan studeras på gruppnivå.

Alla studier som genomförs vid enheten har bedömts av etikprövningsmyndigheten som granskar studiernas planering och kvalitet. Vid de interventionsstudier med läkemedel som genomförs är granskningen av etikprövningsmyndigheten, läkemedelsverk och övriga forskare inom gruppen mycket mer omfattande. Vi deltar inte i studier med tveksamma vinster och ökade risker för patienterna.

Utbildningsuppdrag inom sektionen

Ett mycket stort utbildningsuppdrag bedrivs vid sektion Thoraxoperation och thoraxintensivvård för alla yrkeskategorier.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontaktinformation FoU-ansvarig

Namn: Malin Stenman
Titel: Universitetssjuksköterska, Med dr
Kontakt: malin.stenman@regionstockholm.se