Fokus på minskad klimatpåverkan

Klimatfrågan är en av vår tids stora ödesfrågor. Samtidigt är klimatpåverkan även en av Karolinskas största miljöfrågor, då flera av våra aktiviteter bidrar till utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Klimatpåverkande medicinska gaser

Redan 2004 installerades den fösta lustgasdestruktionsanläggningen på Karolinska i Huddinge och vi var då det första sjukhuset i världen med lustgasdestruktion. 2010 följde Solna efter. Destruktionsgraden är omkring 60-70 procent.

Vi tillämpar även arbetsmetoder innefattande lågflödesanestesi, vilket inte bara minskar våra klimatutsläpp utan även innebär en säkrare och bättre vård.

Resor för patient och medarbetare

2015 stod tjänsteresorna i fokus för vårt klimatarbete och sjukhuset införde en ny reseriktlinje.

Karolinskas reseriktlinje

Som ett alternativ till resor har vi under flera år genomfört videokonferenser och möten internt på sjukhuset. Då vi har verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt på närmare 80 andra plaster blir resor en del av många medarbetares vardag.

Nu använder vi även videobesök för våra patienter. 2015 startade Telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen ett projekt för att möjliggöra videobesök för patienter, som komplement till vanliga patientbesök. Videobesöken minskar behovet av resor och således också klimat- och partikelutsläpp från transporter.
Med hjälp av videobesök kan vården hålla en nära och kontinuerlig kontakt med patienter som befinner sig hemma eller på jobbet. Videobesök medför också att utomlänspatienter har möjlighet att behandlas av experter, även om sådana saknas i den egna regionen. Videobesök blir inte bara ett komplement till fysiska sjukhusbesök och telefonkontakt, utan en mötesform som möjliggör nya sätt att genomföra vården på.

Anpassning till ett förändrat klimat

Att minska klimatpåverkan är en viktig aktivitet idag. Samtidigt behöver vi även inse att klimatförändring redan påverkar oss och samhället idag. På så vis är även anpassning till ett förändrat klimat något vi behöver överväga. På Karolinska är Säkhetsledningen behjälpliga med processledning inom kontinuitetsplanering. Samverkan sker med representanter från sjukhusets olika verksamheter, chefläkare och beredskapssamordnare.

Presentation och checklistor