Säker kemikaliehantering

Inom Karolinskas vård- och laboratorieverksamhet används flera olika kemikalier och kemiska produkter. Vi arbetar efter särskilda rutiner för att minska dess negativa påverkan på miljön och hälsan.

Inom Karolinskas vård- och laboratorieverksamhet används flera olika kemikalier och kemiska produkter. Vi arbetar efter särskilda rutiner för att minska dess negativa påverkan på miljön och hälsan.

För att minska och motverka att människor och miljö exponeras för farliga ämnen bedriver Karolinska sedan flertalet år ett hälsofrämjande miljöarbete, med fokus på utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Genom kravställning i upphandlingar försöker vi minska mängden farliga tillsatser som inte är nödvändiga för produktens funktion. I dialog med tillverkare och leverantörer letar vi likaså efter produkter som uppfyller våra krav på funktion och pris utan att innehålla oönskade, hälsovådliga kemikalier.

Utfasningslistor Stockholms läns landsting

Karolinska arbetar även med att substituera produkter och förbrukningsvaror innehållande miljö- och hälsofarliga kemikalier. Substitutionsarbetet av kemikalier sker i samarbete med Nationella Substitutionsgruppen (NSG), vilken består av två arbetsgrupper; "Kemikalier i varor" och "Kemiska produkter". Grupperna arbetar med erfarenhetsutbyte, nulägesanalyser, med att utarbeta strategier, utbyteslista, kartläggning av upphandlingsavtal och modeller för prioritering av förbättringsområden.

Karolinska registrerar sina kemikalier i KLARA kemikalieregister.