K2024-5394

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnos och behandling

2024-07-05

Anmälan gäller tre patienter med tidigare bukoperationer i sjukhistorien som vid olika tillfällen inkom till akutmottagningen med buksmärtor. Vid inkomsten prioriterades de som gula (3 på en femgradig skala) och fick vänta på läkarbedömning. Två av patienterna fick komplikationer och en patient avled på grund av en stor blödning.

Analys visade att dessa patienter borde bedömts akut för att inte fördröja kirurgisk åtgärd. Brister i blad annat akutmottagningens triagefunktion identifierades.

Åtgärder riktats mot utbildning och uppföljning att befintliga triagerutiner följs.

Händelserna har medfört allvarliga vårdskador och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.