Avvikelser och Lex Maria

Att förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten samt minimera risker har högsta prioritet hos oss. Ett viktigt hjälpmedel i detta arbete är rapporter om eventuella risker och avvikelser från vårdpersonal och privatpersoner. Då en avvikelse lett till, eller riskerat leda till, allvarlig skada görs även anmälan enligt lex Maria.

Avvikelserapportering

För att göra vården säker rapporterar vi avvikelser. Varje personal som upptäcker en risk eller en avvikelse i vården har ansvar för att rapportera det. Genom noggrant analysarbete kan vi lära av misstag och vidta åtgärder som förhindrar upprepning och därigenom förbättrar vi säkerheten och kvaliteten för dig som är patient.

Vi informerar och återkopplar fortlöpande i organisationen kring de ärenden som uppmärksammats i rapporterna och genomför risk- och händelseanalyser vid behov.

Lex Maria

Vid avvikelser där en patient har kommit till allvarlig skada eller riskerat att komma till allvarlig skada gör berörd verksamhet en objektiv utredning inför ställningstagande till en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). När utredningen är klar tas beslut om lex Maria anmälan ska göras. Utredningen ska ge upphov till förbättringar i verksamheten så att man kan förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden.

Patient eller närstående ska ges möjlighet att vara delaktiga i utredningen. Den drabbade patienten och närstående ska genom utredningen så långt det är möjligt få klarhet i vad som inträffat. 

 

Se alla lex Maria-ärenden