K2024-5004

Nyhet

Lex maria rapport - Bristande kommunikation

2024-06-30

Patient som under sin första graviditet utvecklade hepatos och graviditetsdiabetes. Patienten hade liknande bild under den andra graviditeten och följdes därför med regelbundna kontroller och provtagningar. Kejsarsnitt planerades i v 37 enligt regionens handlingsprogram vid hepatos.  Förlossningen, med kejsarsnitt, framflyttades två dagar efter preliminärt planerat datum, men planerades fortfarande inom den tid regionens handlingsprogram rekommenderar. När patienten inkom förlossningsdagen konstaterades att barnet inte länge levde.

Analys påvisade brister i omhändertagandet kring patientens oro. Den medicinska handläggningen av hepatos utfördes enligt riktlinje men det kan inte uteslutas att kejsarsnittet tidigarelagts om man beaktat patienten psykiska mående.

Åtgärder riktats mot att patienter med svårare komplikationer ska ha en patientansvarig läkare vid specialistmödravården.

Händelsen kan ha medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.