K2024-2553

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnos och behandling

2024-06-26

Patienten inkom till akutmottagningen på grund av oklar feber och huvudvärk. Patienten hade nyligen genomgått operation av en godartad hypofystumör. Initial utredning kunde inte påvisa någon infektion och patienten lades in på medicinsk vårdavdelning. Patienten försämrades och trots omfattande utredning och många specialistkonsultationer hittades ingen förklaring till patientens symtom. När patienten fick kramper misstänktes hjärnhinneinflammation som bekräftades med prov från ryggmärgsvätskan. Efter lång vårdtid överfördes patienten till infektionsavdelning för fortsatt vård.

Analys påvisade brister i kommunikation mellan inblandande specialister i ett komplicerat fall vilket fördröjde diagnos och adekvat behandling

Åtgärder riktats mot att införa multidiciplinära ronder med alla specialister på plats vid komplexa fall.

Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.