K2023-8977

Nyhet

Lex maria rapport - MRSA på nyföddhetsavdelning

Indexpatient odlades enligt rutin på levnadsdag tre och var då negativ för meticillinresistenta stafylokocker (MRSA). Efter tre veckor flyttades barnet till hemsjukhuset och ny odling genomfördes enligt rutin och utföll postitivt. Smittspårning vidtogs och sammantaget påvisades ytterligare sex patienter MRSA-positiva med samma stam. Ingen patient uppvisade klinisk sjukdom och samtliga remitterades till MRSA-team för fortsatt uppföljning. Kolonisering av MRSA följt av infektion kan i sällsynta fall innebära en allvarlig medicinsk risk för den enskilda patienten.

Åtgärder riktas band annat mot städrutiner, förbättrade rutiner av hantering av bröstmjölksflaskor och utveckling av basala hygienrutiner i de allmänna utrymmen som är tillgängliga för föräldrarna,

Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.