K2023-8976

Nyhet

Lex maria rapport - Utbrott av MRSA på nyföddhetsavdelning

Indexpatient föddes prematurt och vårdades i kuvös, hade andningsstöd, infart och sond. Vården skedde på vårdsal med tre andra patienter. I samband med screening påvisades positiv odling för meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) på indexpatienten. Odlingar genomfördes på samtliga patienter på avdelningen och ytterligare fem patienter uppvisade kolonisering med samma stam. Ingen patient uppvisade klinisk sjukdom och samtliga remitterades till MRSA-team för fortsatt uppföljning. Kolonisering av MRSA följt av infektion kan i sällsynta fall innebära en allvarlig medicinsk risk för den enskilda patienten.

Åtgärder riktas mot patientnära rutiner, avdelningsrutiner inklusive basala hygien och klädregler och städrutiner.

Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.