K2023-8894

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd behandling av multisjuk patient

2024-01-11

Äldre patient med multisjuklighet som vid inkomst till akutmottagningen bedömdes som en allvarligt sjuk, skör patient med grav metabol rubbning. Adekvat vätskebehandling inleddes men beslut om fortsatt behandling och adekvat vårdnivå fördröjdes. Efter lång vistelsetid på akutmottagningen kom patienten till IVA och dialys inleddes. Patienten avled. Händelsen inträffade 2020.

Utredning påvisar brister i kommunikation mellan olika specialister vilket försenade beslut om vårdnivå. Åtgärder har genomförts med bland annat skriftlig rutin för sambedömning av patienter i behov av högre vårdnivå.

Händelsen har medfört en allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.