K2023-8671

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnos och behandling efter komplikation

2024-01-10

Kvinna sökte akut med tio dagars anamnes på buksmärta. Datortomografiundersökning påvisade varansamling runt blindtarmen. Behandlades akut med dränage av varhärden och antibiotikum. Det planerades operation av blindtarmen i senare skede. Hon återkom för operation efter tre månader och var då gravid i vecka 11. Titthåls-operation genomfördes varvid ärriga förhållanden förelåg och blindtarmen togs bort. Kraftiga buksmärtor förelåg under natten efter operationen och datortomografiundersökning planerades. Undersökningen avbokades dock under påföljande dag och det bedömdes att hon kunde skrivas ut. Efter ytterligare en dag fick hon ännu mer ont och ambulanstransport påkallades. Akut operation vidtog med fynd av hål på tjocktarmen, som till del fick tas bort. Den fortsatta sjukhusvården blev långvarig och missfall skedde under vården på intensivvårdsavdelningen.

Åtgärder riktas bland annat mot att frikostigt låta patienter stanna kvar för observation efter operation med efterföljande smärta och att förbättra kontinuiteten genom att grundregeln att operatören träffar patienten efter operationen efterföljs.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.