K2023-10399

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd behandling av patient med elektrolytrubbning medförde risk för allvarlig vårdskada

2024-01-10

Patient som inkom på remiss till akuten pga lågt natrium. Provtagning och beslut om behandling och vårdnivå fördröjdes och ledde till lång vistelsetid på akutmottagningen. Händelsen inträffade 2020.

Utredning påvisar brister i överrapportering mellan vårdpersonal. Åtgärder riktas mot att ta fram skriftliga rutiner för att förbättra överrapportering av planerade åtgärder på akutmottagningen samt överrapportering mellan vårdpersonal vid skiftbyten.

Händelsen medförde risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.