K2023-8956

Nyhet

Lex maria rapport - Två fall med fördröjd diagnos och behandling av testistorsion

Två olika unga män sökte akutmottagningen med smärta i pungen. Mellan de båda av varandra oberoende händelserna förflöt sex veckors tid. Handläggningarna fördröjdes inkluderande diagnostik med ultraljud och i båda fallen konstaterades roterad testikel med syrebrist (testistorsion) och testikeln fick tas bort vid respektive operation. De båda händelserna utreddes i en gemensam händelseanalys.

Åtgärder riktas bland annat mot ny triagerutin vid smärta i pungen, internutbildning och förbättrade rutiner från akuten till röntgen och urologen.

Händelserna har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.