K2023-8955

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnos och behandling

Patient inkom till akutmottagningen med symtom på yrsel och huvudvärk. Under vistelsen tillkom andnöd. Efter flertalet timmar togs blodprover och EKG som visade på akut hjärtinfarkt. Därefter behandlades patienten omgående via kranskärls-angiografi. Patienten försämrades efter interventionen och vårdades på intensivvårdsavdelning. Efter knappt tre veckors behandling och fortsatt dyster prognos beslutades att avsluta intensivvårdsbehandlingen varefter patienten avled stilla.

Åtgärder riktas bland annat mot att skapa tydligare struktur för mottagandet av patienter på akutmottagningen, att se över lokalisationen av EKG-apparatur och utbildningsinsatser kring EKG och följsamhet till RETTS (akut triagerings och behandlingssystem) via journalsystemet.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.