K2023-4856

Nyhet

Lex maria rapport - Suicid på slutenvårdsavdelning

Patient med cancer i matstrupen inkom till akutmottagningen på grund av konfusion. Patienten inlades på avdelning som satellitpatient och senare sin hemavdelning och utreddes extensivt. Under vårdtiden var patienten fluktuerande både psykiskt och motoriskt orolig, hotande och utryckte vid ett par tillfällen självmordstankar. Mobila psykiatriteamet konsulterades vid flera tillfällen och av olika konsulter bedömdes patienten som icke suicidal. Inget extravak beslutades om och patienten hittades avliden på rummet genom suicid.  

Åtgärder inriktas mot att involvera personalen om vikten av dokumentation i journalen samt information till personalen om patientlagen och hur patientens integritet skall bevaras i relation till behovet av extravak eller inte.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.