2023-4786

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnos och behandling till följd av felaktiga röntgensvar

Karolinska sjukhusets röntgenavdelning anlitade en extern leverantör för att utföra granskningar av skiktröntgenundersökningar. Sjukhuset upptäckte kvalitetsbrister av allvarlig karaktär i de granskningar som leverantören utförde. Eftergranskning av röntgenbilderna påvisade felaktiga svar som kunde uppfattas som oskicklighet av granskande radiolog. De felaktiga svaren ledde till fördröjd diagnos och behandling för nio patienter. I två av fallen bedöms fördröjningen av behandling eventuellt kunnat påverka framtida prognos.

I avtalet med leverantören fanns tydliga kvalitetskrav som inte uppfylldes. Samarbetet med företaget har avbrutits.

Åtgärder riktas bland annat mot att ytterligare stärka kvalitetskrav och kontroller i avtalen med externa leverantörer samt rekrytering av röntgenspecialister för att minska behovet av extern granskning

Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.