K2022-7668

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd uppföljning av behandling

Patient med känd kronisk myeloisk leukemi inkom akut till akutmottagningen med symptom på lillhjärnsblödning. Patienten hade drygt två månader tidigare insatts på medicinsk behandling på grund av mycket höga vita blodkroppar. Planerades att följas upp med veckovis provtagning men denna genomfördes inte, varför ingen uppföljning genomfördes under drygt två månader tills patienten inkom akut.

Åtgärder inriktas mot att förbättra rekryteringen av seniora läkare för att säkerställa en bättre planering för patienterna, information inom verksamheten samt att också involvera patienten i behandlingen.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.