K2022-6667

Nyhet

Lex maria rapport - Smittspridning och dödsfall på avdelning under covid-pandemi

Under pandemin vårdades ett större antal patienter med covid-19 inom verksamheten. I det aktuella fallet skedde en smittspridning inom en avdelning och som misstänkts ha smittats på Karolinska. Under den aktuella tidsperioden om cirka tre veckor testades medarbetarna och patienterna. Totalt testades nio patienter positivt för covid-19 varav tre har avlidit.

Åtgärder har inriktats mot utökad testning, strikt användning av skyddsutrustning, noggrann följsamhet till hygienrutiner och omfattande information till både patienter, personal och anhöriga.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria